Πωλείται

Επιχείρηση παραγωγής καιεπεξεργασίας προϊόντων παραδοσιακού σαπουνιού και συναφών ειδών.